Volume 1, Issue 4

Koji Tamai1), Hidetomi Terai1), Akinobu Suzuki1), Hiroaki Nakamura1), Masaomi Yamashita2), Yawara Eguchi3), Shiro Imagama4), Kei Ando4), Kazuyoshi Kobayashi4), Morio Matsumoto5), Ken Ishii5), Tomohiro Hikata5), Shoji Seki6), Masaaki Aramomi7), Tetsuhiro Ishikawa7), Atsushi Kimura8), Hirokazu Inoue8), Gen Inoue9), Masayuki Miyagi9), Wataru Saito9), Kei Yamada10), Michio Hongo11), Kenji Endo12), Hidekazu Suzuki12), Atsushi Nakano13), Kazuyuki Watanabe14), Junichi Ohya15), Hirotaka Chikuda15), Yasuchika Aoki16), Masayuki Shimizu17), Toshimasa Futatsugi17), Keijiro Mukaiyama17), Masaichi Hasegawa18), Katsuhito Kiyasu19), Haku Iizuka20), Kotaro Nishida21), Kenichiro Kakutani21), Hideaki Nakajima22), Hideki Murakami23), Satoru Demura23), Satoshi Kato23), Katsuhito Yoshioka23), Takashi Namikawa24), Kei Watanabe25)26), Kazuyoshi Nakanishi27), Yukihiro Nakagawa28), Mitsunori Yoshimoto29), Hiroyasu Fujiwara30), Norihiro Nishida31), Masataka Sakane32), Masashi Yamazaki32), Takashi Kaito33), Takeo Furuya34), Sumihisa Orita34), Seiji Ohtori34)

October 27, 2017; doi: dx.doi.org/10.22603/ssrr.1.2017-0002

Naoyuki Nakamura1), Yutaka Inaba2), Shinya Kato1), Takako Momose1), Shunsuke Yamada1), Yoko Matsuda1), Jiro Machida1), Yoichi Aota3), Tomoyuki Saito2)

October 27, 2017; doi: dx.doi.org/10.22603/ssrr.1.2017-0025

Yasuhiro Shiga1), Sumihisa Orita1), Kazuhide Inage1), Jun Sato1), Kazuki Fujimoto1), Hirohito Kanamoto1), Koki Abe1), Go Kubota2), Kazuyo Yamauchi1), Yawara Eguchi3), Masahiro Inoue1), Hideyuki Kinoshita1), Yasuchika Aoki2), Junichi Nakamura1), Yusuke Matsuura1), Richard Hynes4), Takeo Furuya1), Masao Koda1), Kazuhisa Takahashi1), Seiji Ohtori1)

October 27, 2017; doi: dx.doi.org/10.22603/ssrr.1.2017-0001